Bač – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Bač

Opština Bač se nalazi u jugozapadnom delu Bačke, u AP Vojvodini i pripada Južnobačkom okrugu. Prostire se na površini od 367 kilometara kvadratnih, od čega je poljoprivredno zemljište na 26.843 hektara(73,4%), a šume 3.140ha(8,5%). Opštinu čini šest naselja, a to su: Bač, Bačko Novo Selo, Plavna, Vajska, Bođani i Selenča.

Prema podacima popisa obavljenog 2011. godine, na teritoriji  Opštine živi 14.405 stanovnika, od čega je većinsko stanovništvo srpsko sa udelom od 46,8%, zatim sledi slovačko sa 19,7%, hrvatsko sa 8,4%, mađarsko 6,6%, romsko 5,3% i rumunsko 2,1%. S obzirom na to da je ovo multikulturalna, multinacionalna i mulltikonfesionalna sredina, u zvaničnoj upotrebi su srpski, slovački i mađarski jezik. Srbi naseljavaju mesta Bač, Bačko Novo Selo i Bođane, slovački živalj nastanjen je u Selenči, a što se tiče naselja Vajska i Plavna, u njima je relativna srpska većina.

Opšti podaci o poljoprivredi u Baču

To je ravničarski predeo ispresecan kanalom Dunav-Tisa-Dunav gde se stanovništvo pretežno bavi poljoprivredom, ali je razvijena i industrijska proizvodnja, agroindustrija, građevinarstvo i trgovina. Privatna poljoprivredna proizvodnja obavlja se na 14.000 hektara, dok je u društvenom sektoru 10.000 ha. Ratarstvo je osnovna grana poljoprivrede i gaje se: pšenica, kukuruz, suncokret, ječam, šećerna repa, da bi se poslednjih godina orijentisali uglavnom na soju, koja na ovoj teritoriji, ima pogodno tlo za dobre prinose.

Istorija Bača

Po Baču je dobila ime cela Bačka regija. Činjenice govore da je mesto postojalo još u bronzanom dobu, zbog mača koji je pronađen na ovoj teritoriji i danas je muzejski eksponat u Budimpešti. Iskopine ukazuju da je ovo nekada bila rimska naseobina, a zatim da su tu boravili Varvari. Naselje Bač pominje se u pismu iz doba vladavine Justinijana, 535. godine. 873. godine bio je Avarska tvrđava, što njegovo ime i znači.

U VI veku teritoriju naseljavaju Sloveni, a krajem XIV veka doseljavaju se Mađari. Tokom IX i X veka nosi naziv Bagazin, a 1154. godine arapski geograf Idrizi ga pominje pod imenom Bakazin. On između ostalog piše: “Bаč је glаsоvitо mеstо, kоје ubrајајu mеđu оstаlе vеlikе grаdоvе. Тu sе nаlаzе piјаcе, trgоvаčkе rаdnjе, zаnаtliје i grčki nаučnici… Žitо је pаk јеftinо, јеr sе mоžе nаći u izоbilјu…“.

Današnje ime javlja se tokom 1094. godine. Nakon Velike seobe, na tom prostoru uglavnom žive Srbi i Hrvati. Početak izgradnje dela današnje tvrđave vezuje se za period imeđu 1338. i 1342. gоdine. Tada је Kаrlо Rоbеrt Аnžuјski ојаčаvао grаnicе krаlјеvstvа. On je u jednom pismu naveo da je opasnost razlog za sprovođenje radova na tvrđavi, jer je to upravo bio period uspоnа cаrа Dušаnа i mеđusоbnih srpskо – ugаrskih rаtnih sukоbа. Dоgrаđivаnjе tvrđаvе trајаlо је skoro dvа vеkа.

Nakon bitke na Mohaču, 1526. godine, Bač pada u Turske ruke. Jovan Nenad 1527. godine oslobađa Bač, a Turci ga ponovo zaposedaju 1529. Grad je oslobođen od Turaka 1686. godine. Nakon toga tvrđava je više puta rušena i paljena, dok je prelazila u ruke Habzburške vojske, a nakon miniranja 1704. godine, napuštena je. Godine 1760. doseljavaju se Slovaci. U Baču je, u XIX veku, otvorena prva apoteka u Vojvodini. Bačka tvrđava najbolje je očuvano srednjovekovno utvrđenje na teritoriji Vojvodine


Opština leži na 45° 23´ severne geografske širine i 19° 14´ istočne geografske dužine, na 92m nadmorske visine. Graniči se sa opštinama Bačka Palanka i Odžaci, dok joj je na zapadu reka Dunav prirodna granica sa Republikom Hrvatskom i Vukovarom. Od Novog Sada Bač je udaljen 62km, Subotice 120, a Beograda 140km. Opština je u sastavu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Klima je umereno-kontinentalna.

U opštini Bač, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 1.757 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje soju (njih 1.224), a zatim kukuruz za zrno – 1.121 gazdinstvo. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode detelinu – 142.

Najveći broj gazdinstava su porodična (98,74%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 104 gazdinstva gaji kombinovano različite ratarske kulture, njih 286 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su specijalizovani isključivo za žitarice (829).

Poljoprivredom se u Baču bavi 3.537 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Kada je reč o nosiocima gazdinstava u Baču, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 83,71%, dok je udeo žena mnogo manji (18,29%).

Kada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 40,35%.