Od odabira pravih herbicida zavisi uspeh u proizvodnji kukuruza!

Od odabira pravih herbicida zavisi uspeh u proizvodnji kukuruza!

Zaštita kukuruza, soje i suncokreta od korova posle setve, a pre nicanja - © Galenika - Fitofarmacija

Ništa ne može da zameni osnovne herbicide posle setve a pre nicanja. Najčešći i najširi metod primene herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu je posle setve, a pre nicanje kukuruza.

Suzbijanje korova je obavezna mera u proizvodnji svih biljnih vrsta pa tako i u proizvodnji kukuruza, soje i suncokreta. Korovske biljke su ozbiljna konkurencija gajenim biljkama u uzimanju vode i hranjivih materija i zauzimanju životnog prostora. Prisustvo korova u usevu značajno smanjuje prinos, a vrlo često na zakorovljenim njivama i nema prinosa.

Setva prolećnih useva je u punom jeku. Sporiji rast i slaba pokrovnost useva u prvim fazama razvoja, kao i širok sklop useva, pogoduju brzom razvoju korovske zajednice, koji smanjuju prinos useva i poskupljuju proizvodnju.

Uspeh u proizvodnji kukuruza često može da odluči pravovremeno suzbijanje korova, što je najčešće određeno izborom herbicida i vremenom njihove primene.

U zavisnosti od izbora herbicida i njihovog spektra delovanja, njihovom primenom posle setve obezbeđuje se efikasno suzbijanje većine jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i povoljni uslovi za rast useva na početku vegetacionog perioda. Poznavanje sastava i brojne zastupljenosti pojedinih korovskih biljaka predstavlja osnovni uslov za izbor herbicida.

Zaštita kukuruza, soje i suncokreta od korova posle setve, a pre nicanja © Galenika-Fitofarmacija

Stručni tim Galenika Fitofarmacije za suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja kukuruza i suncokreta, preporučuje kombinaciju herbicida BASAR (doza primene 1,4-1,5 l/ha) + REZON (doza primene 1,5-2 l/ha). U usevu soje se preporučuje primena herbicida BASAR (u količini od 1,4-1,5 l/ha) + VELTON WG (u količini od 0,4 kg/ha).

U zaštiti suncokreta treba primeniti i herbicid DISK. Spektar delovanja ova tri herbicida je: štirevi, pepeljuge, tatula, mrtva kopriva, mišjakinja, pepeljuga dvornici, kereće grožđe, gorušica, tušt, muhari, semenski sirak i drugi.

Zaštita kukuruza, soje i suncokreta od korova posle setve, a pre nicanja © Galenika-Fitofarmacija


Osim specifičnih hibrida suncokreta koji mogu da se tretiraju i nakon nicanja, ovaj tretman je za većinu hibrida suncokreta jedini i najsigurniji način za suzbijanje korova.

Doze primene su prilagođene različitim tipovima zemljišta. Na lako propustnim tipovima zemljišta, sa nižim sadržajem humusa uvek preporučujemo niže navedene doze primene po hektaru.

Između preparata BASAR i REZON postoji izraženi sinergizam, tako da njihovom kombinacijom obezbeđujemo kompletno suzbijanje najznačajnijih uskolisnih i širokolisnih semenskih korova u kukuruzu. Značajna odlika ove kombinacije je izražena selektivnost na kukuruz u odnosu na preparate koji su se koristili u ranijem periodu, a izuzetno dobro delovanje na korovske biljke.


BASAR je selektivni herbicid za suzbijanje prvenstveno jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza. BASAR se usvaja preko klijanaca i korenom, a korovi uginjavaju pre nicanja ili neposredno po pojavi na površini zemljišta. REZON se u ovoj kombinaciji primenjuje za suzbijanje velikog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova. Svoje herbicidno delovanje REZON ispoljava u vidu hloroze i nekroze korova. VELTON WG suzbija jednogodišnje širokolisne korove u usevu soje pri čemu remeti fotosintezu kod korova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


 Sponzorisani članak


Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01, +381 11 307 2372, +381 11 307 2329,+ 381 21 462 419
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica