AKTUELNE CENE STOKE: Promenljivo tokom januara 2024.

AKTUELNE CENE STOKE: Promenljivo tokom januara 2024.

Kakva je situacija za cene stoke u Srbiji na samom početku 2024. godine pokazuju statistike sa stočnih pijaca i trendovi prodaje i tova, ponuda i potražnja stoke, a evo izveštaja po kategorijama. 

goveda

GOVEDARSTVO

Posmatranjem tržišta goveda u Srbiji tokom januara, primetan je trend fluktuirajuće ponude i cena. Ove promene direktno su uticale na sve kategorije, od teladi do krava za klanje i tovnih bikova.

Zabeležena je slabija ponuda teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma tokom proteklog meseca zbog loših vremenskih uslova. Cena se najčešće kretala u intervalu od 550 din/kg do 700 din/kg. Dominirao je iznos od 600 din/kg. Prodaja teladi HF rase,  telesne mase do 160 kilograma zabeležena je kao i tokom decembra jedino na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 600 din/kg.

Prodaja tovne junadi telesne mase do 300 kilograma evidentirana je na stočnoj pijaci u Požaravcu po dominantnoj ceni od 500 din/kg. Toliko su kupci plaćali tokom januara i tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma, takođe, na stočnoj pijaci u Požarevcu. Ponuda tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma zabeležena je na dve  stočne pijace, a cena je varirala od 350 din/kg u Somboru do 500 din/kg u Požarevcu.

Prodajna cena tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, varirala je od 365 do 370 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude krava za klanje SM rase, a cena je varirala u intervalu od 150 do 270 din/kg, što ukazuje na blagi pad cene. Ponuda krava za klanje HF rase bila je veoma slaba i prodavale su se po ceni od 140 din/kg.

Nešto manji obim ponude teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma uslovio je rast cena ove kategorije goveda na stočnoj pijaci u Vranju. Protekle je sedmice dominirao iznos od 620 din/kg.

Rast otkupne cene tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma evidentiran je u sedmici za nama u klanicama na području Sremskog regiona, pošto je dominirao iznos od 370 din/kg.


Prema izveštaju reportera STIPS iz  Zaječara u klanicama na području ovog grada i okoline evidentiran je pad otkupne cene teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma, na dominantnih 440 din/kg.

Najčešća otkupna cena tovne junadi, telesne mase preko 480 kilograma, iznosila je 330 din/kg u klanicama na području srednje-banatskog regiona.  

Na stočnoj pijaci u Nišu izostala je ponuda teladi i ostalih kategorija goveda protekle sedmice. Klanice sa područja ovog grada i okolnih mesta otkupljivali su tovne bikove, telesne mase preko 500 kilograma SM rase po dominantnoj ceni od 370 din/g.  


Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 650 din/kg u klanicama na području pirotskog regiona.

REZIME:


 • Slabija ponuda teladi SM rase do 160 kg, izazvana lošim vremenskim uslovima, rezultirala je cenama od 550 do 700 din/kg, dominirajući iznos bio je 600 din/kg.
 • Tovna junad telesne mase do 300 kg prodavana je u Požarevcu po dominantnoj ceni od 500 din/kg.
 • Prodajna cena tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kg, varirala je od 365 do 370 din/kg.
 • Pad cena krava za klanje SM i HF rase, sa cenama od 150 do 270 din/kg, ukazuje na nešto manju potražnju.

SVINJARSTVO

Januar je doneo promenljivu situaciju na tržištu svinja. Prasad i tovne svinje su pokazale različite trendove, dok je cena tovnih svinja neznatno porasla.

Prasad telesne mase do 15 kilograma mogla su se tokom januara pazariti na četiri stočne pijace u Srbiji uključenim u STIPS.

Zabeležena je prosečna prodaja. Nešto bolja bila je ponuda grla telesne mase od 16 do 25 kilograma. Odgajivači su svoja grla, telesne mase do 15 kilograma cenili od od 530 do 700 din/kg. Za prasad, telesne mase od 16 do 25 kilograma, kupci su trebali da izdvoje najčešće od 500 do 550 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude tovnih svinja iz prethodnog perioda. Dominantna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma varirala je od 320 do 350 din/kg, što ukazuje na bagi rast cene u odnosu na decembar. Za tovne svinje, telesne mase preko 120 kilograma, kupci su najčešće trebali da izdvoje iznos od 300 din/kg.

Promet krmača za klanje evidentiran je na četiri pijaca žive stoke. Prodajna cena ove kategorije svinja varirala je u intervalu od 240 do 310 din/kg.

Stočnu pijacu u Smederevu poslednje sedmice januara karakterisao je pad prodajne cene tovnih svinja, telesne mase preko 120 kilograma na dominantnih 320 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu zabeležen je pad dominantnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 500 din/kg i tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma na 280 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja, telesne mase preko 120 kilograma. Dominirao je iznos od 240 din/kg.

Nasuprot njima klaničari sa područja južnobanatskog regiona po višim su cenama otkupljivali prasad i tovne svinje.

Dominantna cena prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 550 din/kg, a tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma 255 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu i u klanicama na području ovog grada i okoline izostala je ponuda prasadi i ostalih kategorija svinja.

REZIME:

 • Prasad do 15 kg su se prodavala po prosečnoj ceni od 530 do 700 din/kg.
 • Tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kg su imale dominantnu cenu od 320 do 350 din/kg.
 • Cena krmača za klanje varirala je od 240 do 310 din/kg.
 • Stočna pijaca u Smederevu beleži pad prodajne cene tovnih svinja preko 120 kg na 320 din/kg.

OVČARSTVO

Interesovanje kupaca za jagnjadima povećano je tokom januara, što je rezultiralo rastom cena. Druge kategorije ovaca i jaradi održavale su stabilne cene, dok je cena jagnjadi u nekim regionima bila niža.

Jagnjad su se proteklog meseca mogla pazariti na deset pijaca žive stoke u Srbiji uključenih u STIPS, kao i u decembru.

Povećano interesovanje kupaca za ovom kategorijom ovaca doprineo je da dođe do skoka cene koja je varirala od 500 do 600 din/kg.

Ponuda dviski i šilježadi bila je slaba kao i prethodnih meseci. Kod dviski je cena varirala od 200 do 220 din/kg, dok je kod šilježadi iznos varirao od 240 do 310 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude ovaca na osam stočnih pijaca.

Interesovanje kupaca bilo je slabo, pa je i prodaja kao i tokom decembra bila loša.

Zadržala se dominantna cena od 200 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području sremskog regiona. Naime. posle onog maksimuma od kad STIPS prati cene domaćih životinja, od 750 din/kg, protekle je sedmice dominirao iznos od 700 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Loznice, protekle su sedmice bile više otkupne cene jagnjadi i ovaca u klanicama na ovom području. Za otkupljenu jagnjad klaničari su plaćali 550 din/kg, a za ovce 230 din/kg.

Klaničari sa područja Severno-bačkog regiona po višoj su ceni u sedmici za nama otkupljivali jagnjad. Dominirao je iznos od 430 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena ovaca, pošto je dominirao iznos od 120 din/kg.

Prosečna ponuda jagnjadi bila je, kao i prethodne sedmice, u klanicama na područu nišavskog regiona, a dominantna otkupna cena 400 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu su se mogla kupiti jagnjad, šilježad i ovce po cenama istovetnim prošlonedeljnim.

REZIME:

 • Jagnjad su se kretala u cenovnom opsegu od 500 do 600 din/kg.
 • Slaba ponuda ovaca i jaradi zadržala je dominantnu cenu od 200 din/kg.
 • Otkupna cena jagnjadi bila je niža na sremskom regionu, dominirajući iznos od 700 din/kg.
 • Na Severno-bačkom regionu, otkupna cena jagnjadi iznosila je 430 din/kg.

OSTALO

Prodaja jaradi zabeležena je na šest stočnih pijaca. Cena je varirala od 200 do 430 din/kg, ali je dominirao iznos od 350 din/kg, kao i prethodnog meseca. Slaba je bila ponuda koza na prodajnim mestima a cena je varirala od 100 do 200 din/kg, kao i tokom decembra.

Tržište goveda, svinja i ovaca u Srbiji tokom januara karakterišu promenljiva ponuda i različite dinamike cena, odražavajući uticaj faktora poput vremenskih uslova i interesovanja kupaca.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica