Konkurs za podršku mladima na teritoriji Vojvodine

Konkurs za podršku mladima na teritoriji Vojvodine

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Vojvodine u 2022. godini. Konkurs je otvoren do 04.03.2022.

Selo - ©Agromedia

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Pravo na podsticaje  poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2022. godine.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara, dok minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

1. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine u mestu prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;

2. poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava prvi put nakon 01.01.2022. godine;

3. podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi);

4. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade) odnosno poljoprivredno zemljište u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje deset godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (višegodišnji zasadi);


5. podnosilac prijave mora imati objekat u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavka linija za sortiranje i kalibriranje proizvoda i nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda);

6. podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso, nabavku mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka u sektoru mleko i meso, nabavku opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);

7. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje dospele do 31.12. 2021. godine;


8. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021. godine;

9. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;


10. Podnosilac prijave u sektoru mleko, meso ili proizvodnja konzumnih jaja mora imati registrovan objekat za smeštaj životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja (“Službeni glasnik RS”, broj 36 /2017), u vlasništu ili zakupu, u periodu od najmanje šest godina počevši od 01.01.2022. godine. Rešenje mora da glasi na ime korisnika sredstava a ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo ne sme da prelazi kapacitet specifičan za sektor mleko, odnosno za sektor meso, odnosno za sektor proizvodnje konzumnih jaja.

11. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

12. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);

13. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

14. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

 

Više o ovom konkursu možete pročitati ovde.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica