Legalan bunar: Kako do njega i koliko će da košta?

Legalan bunar: Kako do njega i koliko će da košta?

Možda imate bunar pa znate koliko košta bunar da se napravi, ali danas je tema legalan bunar i koliko će da košta da se legalizuje. Kaže se da je voda izvor života i da bez nje nema poljoprivrede, a samim tim je poslednjih godina upravo navodnjavanje u fokusu. Svi najavljuju velike irigacione projekte, ali dok se to ne desi, ljudi sami prave sisteme za navodnjavanje. OPREZ! Pitanje je koje su cene bunara, ali u smislu ne samo izvođenja radova, već i toga koje su cene legalizacije samog bunara. Ni izrada elaborata ni kazne NISU MALE!

bunar

Šta je legalizacija bunara i kako do legalnog bunara?

Šta je to legalizacija bunara propisuje zakon, a u najkraćim crtama vam prenosimo kako do legalizacije bunara i koliko to košta vas – krajnjeg korisnika.

Na osnovu Zakona o rudarstvu geološkim istraživanjima („Sl. glasnik RS“, br. 101/2015, 95/2018 – dr. zakon i 40/2021) i Pravilnika o utvrđivanju i razvrstavanju rezervi meineralnih sirovina i prikazivanju podataka geoloških istraživanja („Sl. list SRJ“, br. 12/98 i 13/98) SVAKO FIZIČKO I PRAVNO LICE koje se bavi eksploatacijom mineralnih sirovina (vode), lice koje buši bunare i koristi vodu iz bunara, je u obavezi da uradi Elaborate o rezervama i kvalitetu podzemnih voda za ležišta sa kojih vrši eksploataciju.

Nakon bušenja, opremanja i povezivanja bunara seledi izrada Elaborata o rezervama. Sama izrada Elaborata traje minimum 15 meseci, a prethodi mu izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja, prikupljanje Odobrenja za izvođenje istraživanja od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj kao i saglasnosti od strane Zavoda za zaštitu životne sredine i Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Šta ako je bunar već izbušen?

Pravna i fizička lica koja nemaju izbušen bunar projektom obuhvataju i bušenje samog bunara. Ukoliko je bunar već izveden, onda se projektom obuhvata samo izrada Elaborata o rezervama, a samim tim će i postojeći bunar biti legalizovan.

Nakon izrade Projekta i prikupljanja saglasnosti čeka se Odobrenja za izvođenje istraživanja od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Koja je procedura legalizacije bunara nakon dobijanja odobrenja?

Po dobijanju Odobrenja vrše se merenja režima nivoa podzemnih voda i ostalih hidrodinamičkih, hidrogeoloških i hidrohemijskih parametara tokom perioda od jednog hidrološkog ciklusa.

Zatim sledi kompletiranje i obrada podataka, a krajnji produkt je Elaborat o rezervama i kvalitetu podzemnih voda u 3 primerka od kojih jedan ostaje u Ministarstvu, a druga dva u Preduzeću.

Sve vreme tokom izrade Elaborata Investitor je dužan po Zakonu da angažuje Nadzor na izradi Elaborata.


Kada je Elaborat završen, odštampan i ukoričen vrši se prijava za odbranu Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, čeka se odgovor od istog, a Sekretarijat formira komisiju za odbranu, dodeljuje dva revidenta i kada revidenti daju „zeleno svetlo“, tada autori Elaborata vrše odbranu istog. Sednica za odbranu Elaborata bude tri do četiri puta u toku jedne kalendarske godine.

Nakon toga, kada budu otklonjene sve primedbe od strane komisije i Elaborat bude u potpunosti prihvaćen, dobija se POTVRDA O REZERVAMA i Elaborat u 2 primerka.

Kada se obnavlja Elaborat o rezervama bunara?

Na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima Preduzeće je u obavezi da svakih 5 godina obnavlja Elaborate o rezervama.


Koje su kazne vezane za bunar i koji su prestupi istaknuti po Zakonu o rudarstvu?

Ukoliko Pravna ili Fizička lica ne postupaju po Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, automatski vrše privredni prestup ili prekršaj, za čega slede kaznene odredbe sledećeg sadržaja:

Privredni prestupi

Prema članu 180, novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup kazniće se privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik, ako:


 1. vrši izradu projekata geoloških istraživanja i završnih izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja, odnosno izvodi geološka istraživanja, a ne ispunjava uslove za vršenje tih poslova (član 22. stav 1);
 2. poslove rukovođenja izradom projekata geoloških istraživanja i završnih izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja i rukovođenje geološkim istraživanjima poveri suprotno propisanim uslovima (član 22. stav 2);
 3. geološka istraživanja ne izvodi prema projektu geoloških istraživanja (član 24. stav 1);
 4. ne vrši tehničku kontrolu projekta geoloških istraživanja pod uslovima i na način propisan zakonom u skladu sa članom 25. ovog zakona;
 5. ne obezbedi vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem geoloških istraživanja u skladu sa članom 27. ovog zakona;
 6. ne vrši tehničku kontrolu završnog izveštaja pod uslovima i na način propisan u članu 28. ovog zakona;
 7. izvodi geološka istraživanja bez odobrenja za istraživanje (član 30. stav 1. i član 31. stav 1);
 8. uzme veću količinu mineralnih sirovina za geološko istraživanje od odobrene količine (član 45);
 9. ne postupi u skladu sa članom 50. ovog zakona;
 10. ne vodi knjigu o stanju resursa i rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa ili o stanju tih resursa i rezervi ne dostavlja podatke (član 53. stav 1);
 11. ne vrši primenjena inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i izgradnje građevinskih, rudarskih i drugih objekata (član 21. stav 2);
 12. izvodi geološka istraživanja bez odobrenja za istraživanje (član 30. stav 1. i član 31. stav 1);
 13. vrši nastavak geoloških istraživanja bez odobrenja (član 38);
 14. vrši inženjerskogeološko-geotehnička istraživanja bez prijave radova (član 32. stav 2);
 15. vrši geološka istraživanja geotermalnih resursa za potrebe snabdevanja toplotnom energijom porodičnog domaćinstava fizičkog lica bez prijave radova (član 33. stav 2);
 16. vrši zadržavanje prava na istražni prostor u cilju pripreme dokumentacije za odobrenje za eksploataciju bez odobrenja (član 40);
 17. vrši korišćenje eksploatacionog prostora i resursa i/ili rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa bez odobrenja (član 58);
 18. ne omogući geološkom inspektoru ulazak u poslovne i pogonske prostorije ili razgledanje projekata i planova, izveštaja i druge dokumentacije o stanju geoloških radova ili ako na drugi način ometa inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora (član 50. stav 1. tačka 14).

Prekršaji

Prema članu 182 novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik, ako:

 1. ne obezbedi vršenje stručnog nadzora i drugih poslova (član 27. stav 1);
 2. ne dostavi primerak elaborata o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje objekta, završnog i godišnjeg izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja, odnosno izveštaje o radovima i rezultatima tih radova (član 28. st 1. i 2. i član 29. stav 1);
 3. ne čuva primerak završnog i godišnjeg izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja na propisani način (član 29. stav 2);
 4. blagovremeno ne prijavi početak istražnih radova u skladu sa članom 43. ovog zakona;
 5. po otklanjanju nedostataka i nepravilnosti o tome ne obavesti geološkog inspektora u određenom roku (član 172. stav 2).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu i preduzetniku, novčanom kaznom 100.000 do 200.000 dinara.

Kada geološki inspektor utvrdi da je učinjen prekršaj iz stava 1. ovog člana, na licu mesta izriče odgovornom licu u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu i preduzetniku mandatnu kaznu u iznosu od 5.000 dinara.

U prevodu, ukoliko imate nelegalan bunar i neko vas prijavi, plaćate i kaznu i legalizaciju bunara.

Koliko košta legalizacija bunara?

Projekat sa Elaboratom je od 800.000 do 850.000 dinara. Plaća se u ratama.

Takse za prirodu, spomenike i sve ostalo zavise od kapaciteta bunara.

 

 

Izvor: subvencije.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica