Plandište – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Plandištu

Opština Plandište nalazi se jugoistočnom delu AP Vojvodine, u Južnobanatskom okrugu, i zauzima površinu od 383 kvadratna kilometra, a centar se nalazi na nadmorskoj visini od 79m. U Opštini se nalazi 14 naseljenih mesta: Plandište, Banatski Sokolac, Barice, Velika Greda, Veliki Gaj, Dužine, Jermenovci, Kupinik, Laudonovac, Margita, Markovićevo, Miletićevo, Stari Lec i Hajdučica. Od ukupne površine, poljoprivredno zemljište zauzima 90% teritorije.

Popis stanovništva iz 2011. godine pokazuje da u Opštini živi 11.336 stanovnika, najviše srpske nacionalnosti – 51,7%, a zatim mađarske – 11,3%, pa makedonske – 9,1%. Tu živi ukupno 20 nacija i etničkih grupa, pa se u institucijama ravnopravno koristi nekoliko jezika: srpski, mađarski, rumunski i slovački, a u Dužinama i makedonski. Opština Plandište delom se oslanja na granicu sa Rumunijom, a okružuju je reka Brzava i kanali Dunav-Tisa-Dunav i Šulhov. Sa prosečnom gustinom naseljenosti od 13 stanovnika po kilometru kvadratnom, Opština spade u red srednje naseljenih.

Opšti podaci o poljoprivredi

S obzirom na to da teritorija Opštine obiluje obradivim površinama, kanalskim potencijalima, bogatim lovnim terenima, naftnim poljima i parkovima, potencijala za razvoj itekako ima. Na toj površini preovlađuju ritska crnica i ritska smonica.  One slabo propuštaju vazduh i vodu, pa je navodnjavanje neophodno. Na teritoriji Opštine najviše se gaje razne vrste žita, kukuruz i industrijske biljke.

Istorija Plandišta

Teritorija na kojoj se nalazi današnja Opština naseljena je još u paleolitu. Pod Rimljanima je, kao deo Banata, bila 150 godina. Tokom Velike seobe naroda, tuda ih je prošao pozamašan broj. Prvi pisani dokument, u kojem se pominje neko od naselja sa područja današnje opštine Plandište, beleži naziv Leć, kako se ranije zvao današnji Stari Lec. Tokom Turske vladavine on je uništen i u to vreme postojali su samo Veliki Gaj i Balad (današnji Kupinik).

Nakon 1690. godine, posle seobe pod Arsenijem III Čarnojevićem, broj Srba u Vojvodini počinje da raste. Kada su Turci proterani sa teritorije Banata, 1717. godine, izvršeno je pet kolonizacija, a naseljavani su Nemci i Španci, a zatim su se u XIX veku naselili Mađari, Rumuni i Slovaci. Nakon Prvog i Drugog svetskog rata, kolonizovani su veliki posedi i doselile su se porodice iz Like, Korduna, Banije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije, Slovenije i Hrvatske.

Opština je smeštena u istočnom Banatu, između srpsko-rumunske granice i kanala Dunav-Tisa-Dunav, na regionalnom putu Plandište, Alibunar, Pančevo, Beograd, na 85km od glavnog grada i 125 km od Novog Sada. Ovo je tipična banatska ravnica čiji niži delovi leže u Alibunarskoj i Ilandžanskoj depresiji, dok su viši na jezersko-lesnoj terasi. Najniža tačka je na 74,6, a najviša  na 89,5 metara.

Kao i u ostalim delovima Vojvodine klima je umereno kontinentalna sa izvesnim specifičnostima. S obzirom na to da ne postoji meteorološka stanica u opštini Plandište, korišćeni podaci su iz vršačke. Sa srednjom temperaturom od 0,1oC, najhladniji mesec je januar, dok je sa temperaturom od 21,2oC, najtopliji jul. 11,5oC iznosi srednja godišnja temperatura  u Opštini i to je najviša srednja godišnja temperatura u Vojvodini. Relativna vlažnost vazduha je ovde najmanja, a to je posledica  najveće srednje godišnje temperature, kao i delovanja suvih vetrova u Pokrajini. Klimatska specifičnost ogleda se i u najmanjoj sumi osunčanja, kao i većoj oblačnosti. Košava koja najčešće duva tokom jeseni, zatim preko zime i u toku proleća, dominantan je vetar ovog područja. 

U opštini Plandište, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 1944 gazdinstva koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno – njih 1054, a zatim soju – 950 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode pšenicu i krupnik – 864 i suncokret (njih 224).

Najveći broj gazdinstava su porodična (98,7%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 106 gazdinstava specijalizovano je za tov svinja, njih 213 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su specijalizovani za proizvodnju žitarica (1.011).

Poljoprivredom se u Plandištu bavi 4.125 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Plandište @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Plandištu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 81,9%, dok je udeo žena mnogo manji i iznosi 18,1%.

Nosioci gazdinstava u opštini Plandište @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu prednjače žene sa udelom od 63,7%.